Küsimused ja vastused Raudukse tootmishoone ehituse asjus.

1. Joonisel (Rauduks asendiplaan VVK-1) on näidatud, et tuleb paigaldada 2 tuletõrje mahutit. Kust saavad mahutid täitmiseks vee?
Vastus: Täitmine toimub ajutise vooliku abil tootmishoonest.

2. Kas pumplast väljuv ja varemete juurde suunduv veetoru kuulub likvideerimisele (joonisel ristiga märkimata)?
Vastus: See torustik ei ole kasutuses, kui jääb kaevetöödele ette siis võib läbi kaevata. Mingeid täiendavaid töid likvideerimiseks pole vaja teha.

3. Palume Teil täpsustada, millised oleksid need avatäited, mida töövõtja peaks pakkumuses arvestama (aknad, lükand-, tõstuksed). Kas töövõtja peab oma pakkumuses arvestama nii metallist sise- kui ka välisustega.
Vastus: täpsustatud mahutabeli uste osas saate alla laadida siin

Lisaks on Raudukse poolt plastaknad koos paigaldusega.

4. Kas on olemas täpsemat infot raudteerelsside kohta (relsi tüüp, kinnitus, hooneväline betoon plaat jne) ning millisel töömahu tabeli real peab seda kajastama?
Vastus: Rööpad ja liiprid valmistab Rauduks, nende hinda pole vaja arvestada.
Rööpad tuleb betoneerida hoone sees põrandasse, väljas kinnitatakse liipritele.

5. Joonisel (Rauduks asendiplaan VVK-1) on kraavide ühendusel näidatud truubitorud, kas nende paigaldus kuulub tööde mahtu ning millisel töömahtude loendi real peab kajastuma.
Vastus: Ei kuulu, see on paigaldatud.

6. Välisvõrkude osas on joonisel veetrass ka Pargi 8 hooneni (ca 82jm) – kas seda tuleb ka pakkuda?
Vastus: Jah

7. Välisvõrkude osas on mahutabelist puudu sidetrassi rajamine (joonisel olemas) – kas see kuulub hankesse?
Vastus: Jah

8. Kas tuletõrjeveemahutitega koos tuleb pakkuda ka kuivhüdrandi paigaldust?
Vastus: Jah

9. Millise taastatava kivisillutisega on tegu – 60 mm või 80 mm paks, hall või mõnda muud värvi ? Kas kivi tuleb tarnida uus või kasutatakse mingit vana kivi?
Vastus: Veetrass  on osaliselt nüüdseks valmis ehitatud kuni kolmikuni, kus toimub Pargi 8 poole hargnemine. See osa võib pakkumisest välja jääda. Sillutise taastab Rauduks

10. Kui suured peavad olema istikud istutushetkel ?
Vastus: Istikud valida odavamad.

11. Kas parkimiskoha jooned peavad olema tehtud värvi või plastikuga?
Vastus: Võib teha värviga

12. Kas on koht, kuhu ladustada väljakaevatav pinnas?
Vastus: Jah, selle saab panna krundi idaserva.

13. Kas fassaadi logod on vaja arvestada pakkumises (suur ja väike logo „Rauduks“, logo „www.rauduks.eu“, logo „Laadimine“ 2tk). Kui jah, siis palume rohkem infot milllised nad peavad olema?
Vastus: Pakkuge oma äranägemise järgi lihtne odavam variant.

14. Palume täpsustada, milliste keevitatavate materjalidega on täpsemalt tegu? Must-, roostevaba- metall/leht/karp …… jne?
Vastus: Keevitame musta, tsingitud, roostevaba terast. Samuti lendub osadest profiilidest plastiku kuumenemisel tekkivat suitsu.

15. Kas keevitatavad detailid on õlised?
Vastus: Jah need võivad olla õlised

16. Kas objektiga / olemasoleva olukorraga on võimalik kohapeal tutvuda? Kas on vajalik kellegagi eelnevalt kontakteeruda?
Vastus: Jah on võimalik tutvuda. Eelnevalt kontakteeruda pole vajalik.

17. Spetsis esitatud kanalisatsiooni kaevude kogus ei klapi joonisel olevaga (joonisel 7 kaevu ning 1 puhatus kolmik).
Vastus: Järgida joonist – 7 kaevu

18. Kas kõik (kanalisatsiooni K-11) kaevud võib arvestada 350/400 diameetriga?
Vastus: Jah

19. Joonisel (Rauduks asendiplaan VVK-1) ja spetsis näidatud veetoru V11 diameeter (de40 versus de 32) ei lange kokku. Millega arvestame?
Vastus: Järgida joonist De40

20. Joonisel V11 veetoru pikkused spetsis ja joonisel erinevad (de40 – 79,6jm, de32 – 40jm).
Vastus: Järgida joonist

21. Kuna projekteeritud kanalisatsioonitorustiku ei ole kuigi sügaval (sügavus 1,2-1,3m), kas torud  tuleb soojustusplaatidega katta?
Vastus: Ei

22. Välisvõrkude osas on mahutabelist puudu välisvalgustuse maakaablid – kas need on ette nähtud elektritööde hinna sisse või tuleks need lisada välistrasside hulka?
Vastus: Välisvalgustuse maakaablid arvestada elektritööde hinna sisse

23. Kas on olemas geoloogilised uuringud? Sellele viidatakse EK projekti osades. Palun esitada, või lisada projektipanka.
Vastus: Jah on olemas. Saab alla laadida siin.

24. Põhiprojekti AR 03 ja PP avatäidete spets joonisel on akna A-01* juures märkus, et varustada komplektse ventilatsioonikapiga, samas on ventilatsiooni joonisel V-2 v märkus: tuulutuspilu 400x20h aknaraami konstruktsioonis. Kas värske õhu klapp jääb aknaraami?
Vastus: Võib olla nii eraldi (nt lengi peale paigaldatav) klapp kui ka läbi lengi/raami. Ventilatsiooniprojektis esitatud vajalikku pilu mõõtu on võimalik saavutada küll vist ainult eraldi klapiga.

25. Palume täpsustada lehekeskuse vundamendi (vastavalt tootja juhistele) viidet, kas on olemas midagi täpsemat esitada? Sügavus, kõrgus, eri nõudmised jne.
Vastus: Tööpingi tootja skeemi saab alla laadida siit. See pole aga kuigi informatiivne. Teljel 6 oleva vundamendi mõõdud 4500×3000, sügavus 500, armeeritud, killustikupadjal, betoonpõrandast eraldatud vuugiga. See tööpink vibreerib tugevalt.

26. Mahud. (Saame aru, et ehitaja peab lähtuma enda hinnangulistest mahtudest ja mahutabel on indikatiivne, kuid küsime, et vältida arusaamatusi)

a. Rida 121 Kasvupinnase koorimine hoone ja teede alt – kui paksu kihi koorimisega on arvestatud? (Hoone ja teede kogupindala on ca 3400m2, koorides 10cm on mahuks 340 m3 – mahutabelis sellel real 770 m3)
Vastus: Näidata pakkumuses kindlasti ka ühik hind. Siis on võimalik selle järgi akteerida.

b. Samuti tundub liiga suur real 123 tagasitäidete maht.
Vastus: Näidata pakkumuses kindlasti ka ühik hind. Siis on võimalik selle järgi akteerida.

c. Rida 144 varikatuse pindala 10,8 m2, samas vaadetelt on näha, et varikatus on ette nähtud kogu olmebloki fassaadile – kokku ca 25 jm ehk ligikaudu 30 m2. Kas lähtuda joonistest, või on osa varikatusest ära jäetud?
Vastus: Varikatuse puhul lähtuda joonistest, võimalik, et eelarvestaja pole olmebloki varikatust märganud.

27. Rida 236 aluspõrandate soojustuseks on rida „EPS100 200mm koos aluskilega“, samas on laohoone põranda alla  projekti järgi ette nähtud EPS200 tugevusklassi soojustus – kas pakkuda projektijärgset?
Vastus: Jah, vastavalt projektile.

28. Joonisel AR-01 on näidatud olmeploki müraisolatsiooni võimalus. Kas peame arvestada seda? Kui jah, siis millist isolatsiooni tuleb arvestada?
Vastus: Müraisolatsiooni ei paigaldata. See töö teostatakse vajadusel hiljem, kui tootmistsehhi müra peaks siiski kontoritöötajaid häirima.

29. Hetkel on jooniste puhul tegemist PP (põhiprojekt) staadiumiga, kas projekteerija kaasatakse tööde ajaks ka vajalike tööjooniste koostamiseks?
Vastus: Projekteerija on nõus osalema ka tööjooniste koostamisel. Tööjooniste koostamine leppida täiendavalt kokku vastava osa projekteerijaga.

30. Kes kooskõlastab projektdokumentatsiooni Muinsuskaitseametiga ja vastutab kooskõlastuse saamise eest ja taotleb loa ehitustööde teostamiseks?
Kas arheoloogilised uuringud on Hankija otsetöövõtt?
Kas arheoloogiline järelevalve ehitustööde teostamisel (kaevetööde ajal) on Hankija otsetöövõtt?
Vastus: Muinsuskaitse piirangualas on kõik tööd teostatud.

31. Vastavalt pakkumistabelile peab pakkuja arvestama ka kinnistuväliste vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamisega. Kas kinnistuväliste trasside rajamiseks on Hankijal olemas kõik vajalikud kooskõlastused ja load (s.h. projekti kooskõlastused  Torma Vallavalitsuse, Muinsuskaitseametiga, OÜ-ga Torma Soojus ja teiste kommunikatsioonide valdajatega)?
Vastus: jah, kooskõlastused on olemas.

32. Kas võimalikud liitumistasud võrguettevõtetega tasub Hankija?
Vastus: Liitumistasud tasub Rauduks.

33. Kas elektripaigaldise liitumispunkti olemasolu tagab Hankija?
Vastus: Selle tagab Rauduks.

34. Kas kinnistu Tartu mnt.11 81003:002:2420, kus rajatakse välisvõrke, kuulub Hankijale?
Vastus: Jah kuulub.

35.  Milline on Sandwich paneelide tüübid?
Vastus: Sandwich-paneelide põhimõttelised tüübid (isolatsioonimaterjal,
paksus, sise- ja väliskülje profileering) on projektis määratud.
Kehtib ka küsimuste 36 & 37 puhul

36. Milline on kandva profiilpleki ülekate ja millised on nüansid?
37. Palun anda kandva profiilpleki spetsifikatsioon (tüüp, kogus,
paksus, materjal, Zn kiht)?
Vastus: Põhiprojektis tootjafirmasid ning ehitustoodete kaubanduslikke
nimetusi ja tähistusi ei esitata. Põhiprojekt sisaldab kasutatava
ehitustoote tehnilisi näitajaid ja nendele esitatavaid nõudeid.
Konkreetsed tooted määratakse kindlaks tööprojektis.
Teie poolt päritud kitsaid tehnilisi näitajaid, nagu profiilpleki tüüp
ja paksus, ei ole võimalik välja tuua. Konkureerivad tootjad pakuvad
analoogseid, sarnase kandevõimega ja profiili kõrgusega profiilplekke.
Nende profileering ja materjali paksus on seejuures erinevad. Sellest
sõltuvad ka paigaldamise nüansid nagu ülekate(kogus) ja kinnitid. Tuues
välja mingi kindla profiili või materjali omaduse, loome me sisuliselt
konkurentsieelise mõnele kindlale tootjale.
Projektis on esitatud profiilplekile rakendatavad koormused,
keskkonnaklass ja kaetava pinna suurus. Ära on märgitud, et profiilplekk
töötab katuslae tasandis jäikusdiafragmana ja tagatud peab olema
katusekandjate ühtlane koormatus. Nende lähteandmete alusel saab pleki
tarnija pakkuda oma valikust sobiva toote ja koostada hinnapakkumise.

38. Milline on termoprofiili roll projektis (tüüp, kogus, materjali
paksus), sõlm 2 – välisseina VS-01 akna tüüpsõlmed?
Vastus: Termoprofiil on mõeldud akent kandvaks konstruktsiooniks. Profiili
paksus 1,5 mm ja paigaldatud kogu ava perimeetrile.

39. Kuna Rauduks ise toodab ja paigaldab avatäiteid, kas lukustus ja
automaatika on ka Teie poolt?
Vastus: Jah.

40. Olmeploki siseuksed on joonistel ja eelarves metalluksed.Kas võiks olla puituksed?
Vastus: Ei, jääme terasuste juurde. Need valmistab Rauduks ise.
Täpsustus: 1k sisemised tualettruumid (2tk) pakkuda siiski teemakohased. Samuti 2k mittetulepüsivad uksed ja sauna uksed.

41. Kui pikalt tuleb teha raudtee, nii sees, kui ka väljas?
Vastus: Sees 9m, väljas 9m

42. Palume täpsustada tootmishoone metallkonstruktsioonide värvkatet (värvibaas), tooni. Paraku joonistel ja seletuskirjas vastav info puudub.
Vastus: võib valida heleda halli tooni. Täpselt pole määratletud.

43. Projekteerija on ette näinud Plymovent elektrostaatilised filtri, mida tuleb aga puhastada. Nende tootegruppi kulub ka uuema põlvkonna isepuhastuvad filtrid. Kas pakkumuses arvestada projekteerija poolt esitatuga või tänapäevasemaga?
Vastus: Arvestage projekteerituga.

44. Kas tehnoloogiliste seadmete (ei pea silmas ventilatsiooniagregaate, bürooosa jahutusseadmeid, maasoojuspumpa) ja sisustuselementide tarne, paigaldus ja ühendamine on Hankija otsetöövõtt? Võimalusel esitada nimekiri, milliste seadmete/sisustuselementide tarne on Hankija otsetöövõtt, milliste pakkuja töövõtt.
Vastus: Tehnoloogilised seadmed (tööpingid, keevituslauad, siinid toodete riputamiseks) ja olmeosa sisustuse paigaldab Rauduks.

45. Joonisel AR-01 on näidatud süvend värvikambrite all, aga konstruktiivsetel joonistel teda pole. Millised on kambrite seinte ja põranda paksused?
Vastus: Värvimiskabrite 1 ja 2 ning filtri all on ühine süvend sügavusega 1.5m
Värvimiskambrid võivad olla kipskarkassil kergseinad. Nende uksed valmistab ja paigaldab Rauduks.

46. Bürooosa I korruse kõrgus põrandast vahelaepaneelideni 2,8 m (ripplae alumine kõrgus 2,5m). Ventilatsioonitorude alumine kõrgusmärk on projektijärgselt 2,6m põrandast. Kuidas sellesse vahemikku mahutada ventialtsioonitorud läbimõõduga 250mm, 315mm? II korruse ruumide kõrgus 2,6m ehk veelgi madalam. Ventilatsioonitorude alumine kõrgusmärk II korrusel on projektijärgselt 2,6m põrandast. Kuidas II korrusel kommunikatsioonid paigaldada? Arvestama peab veel nii ventialtsioonitorude omavahelisi  ristumisi kui ka ristumisi teiste kommunikatsioonidega. Soovime, et Hankija täpsustaks lahendust.

Vastus: Ventilatsiooni osa joonistel on kirjas, et  +xxxx – õhutoru telje kõrgusmärk korruse põrandast, [mm] Kontori ruumides on meil enamuses kandilised torud, ehk ca 200×200 jne, ehk toru alla oleks max 2,5m.

Märgades ruumides ja mitte kontori ruumides ei ole ripplae hoidmine 2,5m peale nii oluline, ja alla 2,4 m me ei tule., samuti ei ole ka kõigis ruumides ripplage

Täpsustus: Ilmselt kujuneb nii et ruumide kõrgused mõlemal korrusel saavad olema 3m.

47 . Kas pealmises asfaldikihis on tegemist tardkivikillustikust seguga või lubjakivist seguga?
Vastus: Pealmises asfaldikihis on tegemist tardkivikillustik seguga

48. Territooriumil on vana veevõtukoht. Kus see asub?
Vastus: Asukoht on kantud  asendiplaanile arhitektuurses osas. Jääb hoone alla ja tuleb lammutada.

48. Territooriumil on varemed. Mis seis nendega on?
Vastus: Hoone tähistusega H on alles (vt. punkt 23), ülejäänud lammutatud. Alles on maakividest vundamendid.

49. Mis välisvalgustuse kaabel ja värava elekter?
Vastus: Elektriseadmete projektis Leht 1 täiesti olemas kuigi vajab luupi 🙂

50. Kui joonise järgi erinevad mahud võrreldes mahutabeliga, kas pakkuja võib ise mahtu korrigeerida?
Vastus: Jah kuid lisage kindlasti ühikhind

51. Kus asuvad raudbetoon välistrepid 2 tk? Kas nende kohta on joonist, soovime betooni mahtu.
Vastus: Asuvad välisuste VU01 ja VU02 juures. Võib pakkuda ka terassõrestik trepid.

52. Kas on lubatud  asendada materjalide loetelus antud valgustite ja muude materjalide  marke/tootjaid samaväärsetega ?
Vastus: võib asendada samaväärsetega

53. Kas värvimiskambri ventilatsioon tuleb komplekssena koos värvimiskambriga  ja ei kuulu peatöövõtu pakkumuse mahtu– ventilatsooni projektis märkus „värvikambrite osa ventilatsiooni lahendamine ei kuulu antud töö mahtu“
Vastus: Jah värvimiskambrite ventilatsioon ja filter kuulub tehnoloogia hulka ega kuulu ehitaja mahtu.

54. Mahutabelis on kaabelliinid 170 jm, see on toitekaabli pikkus liitumiskilbist.Joonisel on näidatud ka välised  toitekaablid väravatele ja välisvalgustusele, materjalide loetelus  need kaablid ja välisvalgustus puuduvad. Mis sellest kuulub töövõttu?
Vastus: Ka välised  toitekaablid väravatele ja välisvalgustusele kuuluvad töövõttu.

55. Mahutabelis puudub rida  side välisühendusele – kas seda tuleb pakkuda, kui jah siis kas see tuleb paigutada andmesidevõrgu alla või moodustada eraldi rida
Vastus: Palun moodustage eraldi rida.

56. Projektis on ettenähtud kiudbetoonist aluspõrandad.
Põrandakütte torude paigalduseks oleks vaja armatuurvõrku, kuhu kinnitada torud.
Kas aluspõrand tuleks siis betoonist C30/37+armatuurvõrk(missugune)?

Vastus:
Projekteeritud on kiudarmeeritud, vuugivaba põrand. Küttetorustiku kinnitamiseks tuleb arvestada minimaalse armatuurvõrguga, et küttetorustik kujupüsivalt kinnitada. Kuna torustiku samm on 300mm, siis saadavuse korral võiks kasutada näit. 300mm silmaga võrku. Põranda kohta mainiks, et kuna põrand on projekteeritud vuugivabana, siis tuleb arvestada, et kiudude doseering on tavapärasest suurem. Täpse betoonisegu koostise määrab juba konkreetne kiudude tarnija vastavalt põranda koormustele.

57. Kas välisvalgustuse postid on ka ehitushanke mahus?
Vastus: Jah

58. Kas sauna elektrikeris on vaja ka tarnida ehitushanke raames?
Vastus: Jah

59. Arh projektist ei leia katuselt turvapaigaldist (pollareid, katuse käiguteed) ega lumetõket. Kas need pakkuda kogemuslikult või jätta hetkel pakkumusest välja?
Vastus: Pakkuda lumetõket vastavalt kehtivatele normidele.

60. Kui suured on tuletõrje veemahutid?
Vastus: Veemahutite suurus on joonisel olemas 2×40 m3

Vastamisel…